НАЦИОНАЛ МУЗЕЙДЕ НОМ ЧЫРЫДЫЫШКЫНЫ

НАЦИОНАЛ МУЗЕЙДЕ НОМ ЧЫРЫДЫЫШКЫНЫ

Апрель 26-да Национал музейниң «Алдын-Дошка» салбырынга авторлары С.Ч. Хертек, К.Х. Чошкак «Хертек Бодаганның салгалдары» деп номунуң чырыдыышкыны болуп эрткен.

«Амгы үе чежемейниң нарын-берге-даа болза, дɵргул-тɵрел улус айтыржып, сураглажып, билчип алгаш, аралажып, үнчүп-киржип, дузалажып чоруур ужурлуг чуве-дир ийин» (Хертек Самдан).

Бо номда улуг ɵгбе Хертек Бодаган Аскак-Бура оглунүң ук-ызыгуур тɵɵгүзүн, ооң кады-тɵрээннериниң болгаш оларның салгалдарының дугайында медээлерни киирген. Кол ɵзээ Хертек Самдан Чошкак оглунуң 2000 чылга чедир чыып бижип чорааны демдеглелдери болду. Хертек аймактың, тɵрел-болүктүң эрткен үеде амыдырап-чурттап чорааны тɵɵгулерин база амгы салгалдарынга хүн бүрүде ажыл-ижин, эртем-шинчилелин, мергежилдерин, харын-даа сургуул, школачы, ясли-сад кижизиттирикчилери болгаш кавайлыг чаштарындан бээр чырыдарын оралдашкан.

Улуг ажыл-херекти будуреринге сеткилиниң ханызындан дузалашкан Тываның гуманитарлыг болгаш тускай социал-экономиктиг шинчилелдер институдунуң ажылдакчылары: редактор Василий Савырович Салчак, номнун дизайн-каасталга болгаш чуруктар-биле шеверлээр ажылдарны кылган Сенгел тывазы Байярсайхан Бадарчы оглу Сарыглар, сɵзүглелдерни компьютерге парлаан Дарья Ивановна Чулдум, эдип-чазаар ажылды чоруткан Шеңне Юрьевна Кужугет база оруп-чыскаар ажылды чоруткан Сайлык Николаевна Монгуш.

Национал музейниң тɵɵгу болгаш этнография килдизиниң методизи Айкизэ Донгак.