Тыва Национал музейниң шыгжамырындан Тываның Улустуң чогаалчызы Салим Сазыгович Сүрүн-оолдуң 100 харлаан оюнга уткуштур Кызыл хоорайның “Улусчу чогаадылга бажыңынга” апрель 16-та архив-саавырларындан  делгелге.

Тыва Национал музейниң шыгжамырындан Тываның Улустуң чогаалчызы Салим Сазыгович Сүрүн-оолдуң 100 харлаан оюнга уткуштур Кызыл хоорайның “Улусчу чогаадылга бажыңынга” апрель 16-та архив-саавырларындан  делгелге.

Сорулгазы: Чечен чогаалга чогаалчының уран-сөзүн, мерген угаадыын, амыдыралчы  дуржулгазын музейниң шыгжымырындан чогаал номнарын, эт-севин, төөгүлүг фоточуруктарын көрүкчүлерге сөңнеп көргүзери. Тыва ниитилел сайзыралынга С.Сүрүн-оолдуң эң-не күштүг киирилдези – ооң литературлуг уран-чечен чогаалдарының эстетиктиг ужур-утказы: Төрээн черинге ынакшыл. Кижи, бойдус болгаш үе. Тыва дыл.

Делгелгенин тургузуу:

1.Чогаалчының эдилел столу: бижик кагар машиназы, демир-үжүк, токпак даңзазы, демир-хомус, телефон …; Хууда документ-архиви, күш-ажылчы дептери, шаңнал-мактал бижиктери, суй-белектер чогаалчыга; Ниити саны: 26 (езулуг-ла эдилелдери)

2.Чогаалчының номнар делгелгези, Национал музейнин эртем библиотеказындан: «Баштайгы ном» (1952), «Мээң аалым» (1957), Көк-көк даглар» (1969), «Ынакшыл-дыр» (1965), «Лейтенантының даалгазы» (1970), «Тывалаар кускун» (1994), Бичии уругларга «Чайгы хүннер» (1962); Ниити саны: 29 чиңгине дептер номнары

3. Фото чуруктар делгелгези «Ырым, үнүм хаялардан дыңзып унген …»

«Кызылдын педтехникум сургуулу»; «Авазы төрелдери биле чуруу»; «Өг-бүле чуруу»; «Тываның ном үндүрер чери»; «Тыванын Дыл литература болгаш төөгүнүң эртем-шинчилел институдунуң дыл секторунуң эртем-ажылдакчызы (1984-1990), «Моол-Тыва» найыралы» Ак-кара 24 фоточуруктар делгеттинген. Шупту ниитизи биле 79 чүүлдерни делгеп көргүскен. Кызыл хоорайның “Улусчу чогаадылга бажыңыңга” апрель 16 –та кежээкиниң 17 шактан эгелеп – 560 кижи сонуургап көрген.

Фото чуруктар делгелге аразынга чогаалчының шүлүктеринден «Көк-көк дагларындан» үзүндүлерни киирип, ол номнарның маадырларын «Анайда» ылаңгыя бичии уругларга төрээн черинин оран-бойдузунга ынакшылын оттурган, «Тывалаар кускун» тыва кижи, тыва амыдырал, төрээн дылывыс. Оларның аразында төөгү ужур уткалыг документ фото чуруктарда Тывавыстың Улустуң чогаалчылары, үе чергелери, Дыл эртем ажылдакчылары болгаш сураглыг шии артистери, аныяк салгалдың чогаалчыларының чуруктары. Өг-бүлезиниң дугайында база төрелдериниң дугайында чуруктар эвээш бооп турар.

Көжер делгелгениң маршрут оруу: Кызыл хоорайның “Улусчу чогаадылга бажыңы” – апрель 16- та 17 шакта, Барыын-Хемчик кожууннуң Кызыл-Мажалык суурнуң “С.С.Сүрүн-оол аттыг Төпчүткен библиотеказынга” – апрель 19-та делгээр.

“С.С.Сүрүн-оол чогаалчы 100 харлаан ою” деп фото чурук делгелгези Алдан-Маадыр суурда Национал музейниң салбырынга-апрель 26-та, улаштыр Чөөн-Хемчик кожууннуң “Буян-Бадыргы аттыг” музей салбырынга май 14 -те дамчып делгеттинер.

Тыва Национал музейниң бойдус болгаш чурт шинчилел салбырының методизи Майны Б.С.