Салгалдарныӊ литературлуг ужуражылгазы «Дөспестер»

Салгалдарныӊ литературлуг ужуражылгазы «Дөспестер»

Төрээн чонунга көвей санныг кайгамчык чогаалдарны бижип берген, тыва чогаалдыӊ үндезилекчилериниӊ бирээзи, Тываныӊ чогаалчылар Эвилелин 1945 чылдан 1971 чылга чедир билдилиг удуртуп чораан Олег Карламович Сагаан-оолдуӊ 110 харлаанынга тураскааткан, салгалдарнын литературлуг ужуражылгазы «Алдын дошка» стеларийге болуп эрткен.
Ужуражылганыӊ аалчылары журналистер, эртем ажылдакчылары, хундулуг хоочуннар, Национал музейниӊ ажылдакчылары болган. Киржикчилер чогаалчыныӊ солун чурттап эрткен чуртталгазын, чогаалдарын сактып, «Дөспестер» деп чогаалчынын чогаалын сайгарып чугаалашканнар.
Киржикчи бүрүзү дөспестер дээрге «депшилгелиг аныяктар» дээн утка сиӊген сөс деп чүүлдү билип алганнар. Кызылдыӊ көдээ ажыл-агый техникумунуӊ сургуулдары хемчегни сонуургап келгеш, боттарынга ажыктыг чүүлдерни билип алганын чугаалап, четтиргенин илереткеннер. Моон-даа соӊгаар шак мындыг хемчеглер уламчылаар.
Солун хемчегнин кол тургузукчузу Музейнин ном санынын ажылдакчызы Нелли Хургул-ооловна.

Иргит Б.Ч. музейнин культура- ооредилге килдизинин экскурсоводу